مشایخی­و همکاران (۱۳۸۴)

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری­اطلاعات­­در­­سازمان­های دولتی ایران

در مجموع۳۷ عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی ایران کلیدی تشخیص داده­اند. که ۲۰ عامل از این عوامل در پژوهشها و مطالعات پیشین در بخش دولتی اشاره شده است و ۱۷ عامل دیگر را ارائه کرده ­اند.

۳

آذرو همکاران
(۱۳۸۴)

ارائه روشی برای شبیه­سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه­های دولت

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این پژوهش به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرداخته، با توجه به ابعاد مختلف مترتب بر آن در تحلیل از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است. بستر اجرای این متدولوژی، شبکه الکترونیکی دولت است. به کمک این شبکه، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی شناسایی، مستندسازی و تحلیل می گردد.

۴

آذر­و همکاران
(۱۳۸۶)

طراحی مدلی مبتنی برشبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی

در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیم گیریها مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرند و براساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط می شود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است.

۵

بهروز ­و ­عظیم زارعی (۱۳۸۶)

پارادایم های تئوریک تبیین کننده شکل­ گیری ارتباطات بین سازمانی

در این پژوهش پارادایم­ها تشریح و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که هیچ یک از تئوری ها در تبیین کلیه اشکال ارتباطات بین سازمانی موفق نمی باشد بلکه تلفیق آنها تطابق بیشتری با واقعیت دارد.

۶

تیموری­و همکاران
(۱۳۸۸)

مدل سازی روابط بین سازمانی: ارتباط عوامل رابطه ای با یکدیگر و تأثیر آنها را روی چگونگی شکل­ گیری ساختار مشارکتی

یافته­های پژوهش نشان داد قدرت نامتوازن روی ظهور ادراک خطرپذیری رابطه­ای تأثیر مثبت دارد. ادراک خطرپذیری رابطه ای نیز یک پیش بینی کننده مثبت برای کنترل محافظ کننده و یک پیش بینی کننده منفی برای اعتماد به التزام طرف مقابل (التزام مبنا) می‌باشد. از طرف دیگر،کنترل محافظ کننده یک پیش بینی کننده منفی برای ساختار مشارکتی است، در حال که اعتماد التزام مبنا یک پیش بینی کننده مثبت برای اینگونه از ساختارها است.

۷

آقاجانی­و همکاران
(۱۳۸۸)

تعامل بین هماهنگی بین سازمانی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات

چارچوب مفهومی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه دیدگاه می­باشد که عبارتند از: ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جوانب مربوط به کالاها و خدمات که برای ایجاد هماهنگی باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس ضمن تعریف ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر آن نشان داده شده و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نیروی سوق دهنده در جهت ایجاد هماهنگی بین سازمانی در نظرگرفته شده است.

۸

صالحی و
­نوریان (۱۳۸۸)

چگونگی تعامل دافوس دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی و ارائه راهکارهای بهینه

راهکار محوری پژوهش این است که باید با ایجاد فضای مساعد؛ فرهنگ سازی مناسب جهت ارتقاء سطح تعامل به خصوص در زمینه های علمی آموزشی و پژوهشی و استفاده از تئوری­های مختلف مدیریتی و سایر ساز وکار تعاملی به سمت رشد و تعالی سازمانی و فردی حرکت نماییم و دافوس دانشگاه علوم انتظامی را به وضعیت مطلوب خود که یک سازمان یادگیرنده می باشد، رهنمون سازیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...