• کیفیت: درجه تطابق کالا و یا خدمات با انتظارات و نیازهای مشتری.
  • زمان سنج: میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه می گیرد. محدودیتی برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین شود. این محدودیت ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.
  • بهره وری: میزان ارزش افزوده هر فرایند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده را مشخص می کند.
  • امنیت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می نماید (بیسب، باتیستا فوگوت و چنهال،۲۰۰۷)[۴۶].

در زیر خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل آورده شده است:

  • نیاز مشتریان را به خوبی منعکس سازد.
  • باعث حصول توافق در تصمیم گیری شود.
  • قابل فهم باشد.
  • به صورت وسیع قابل استفاده باشد.
  • قابل انعطاف با حس گرها(شاخص های فعلی) باشد.
  • در تفسیر نتایج قوی باشد.
  • اجرای آن اقتصادی باشد.

رات[۴۷] و همکاران (۱۹۹۰) بیان می کنند که شاخص های عملکردی می بایست بازخوردی از فاصله میان عملکرد خود آنان و بهترین حالت در بازار در طول زمان را فراهم کند و می­بایست یادگیری سازمان و بهبود مستمر را سرعت بخشد.
یکی از روش های فیلتر کردن مجموعه وسیعی از شاخص های عملکرد، استفاده از «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای شناسایی شاخص های عملکرد بحرانی است.
شاخص های عملکرد بحرانی شاخص هایی هستند که قویاً به یک یا چند نیاز مشتری یا CFS وابسته هستند.
افراد مختلف تمایل دارند از شاخص های خاصی استفاده کنند. برای مثال، افراد شاغل در بخش مالی تمایل دارند داده های ارزیابی در قالب واحد پول (هزینه ها) مانند «میزان هزینه سربار» بیان شوند و برخی دیگر از این افراد تمایل به داده ها به صورت نرخ و درصد دارند. مانند «هزینه سربار به صورت درصدی از هزینه تولید». پرسنل عملیاتی ترجیح می­ دهند داده های ارزیابی در قالب افراد بیان شود (به ازای هر کارمند)، مانند «هزینه سربار به ازای هر کارگر مستقیم».
اطلاعات خاصی می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود که آنها را مفیدتر می سازد. این اطلاعات در جدول (۲-۲) نشان داده شده است.
۴جدول۲-۲٫ اطلاعاتی که می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود.

اطلاعات
توضیح
مثال

نام
توضیح مختصری از آنچه می بایست ارزیابی یا محاسبه شود.
پیش زمان توزیع

تعریف
توضیح جزیی از آنچه شاخص عملکرد می بایست ارزیابی کند تا فرد ارزیابی کننده خود به تفسیر آن نپردازد.
پیش زمان توزیع = میانگین زمان توزیع یک سفارش از زمان دریافت سفارش تا زمانی که موجودی خارج شود و تحویل مشتری گردد.

واحد
بعدی که شاخص عملکرد با آن اندازه گیری می شود.
روز، ماه، درصد، کیلومتر و …

علامت اختصاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...